A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Missing argument 1 for CI_Loader::is_loaded(), called in /home/dainspectiongov/public_html/system/core/Loader.php on line 150 and defined

Filename: core/Loader.php

Line Number: 171

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: class

Filename: core/Loader.php

Line Number: 173

 Бидний тухай

Бидний тухай

 

 

 

АЛСЫН ХАРАА:

Мэргэжлийн хяналт шалгалт – Хүний сайн  сайхан амьдралын баталгаа

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь аймгийн нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэнд төрийн захиргааны хяналт тавих замаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай ажил үйлчилгээг хэрэглэх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, бизнес эрхлэгчдийн таатай орчныг бүрдүүлэх эрхэм зорилготой.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ:   

  1. Сахилга бат, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах
  2. Аймгийн нутаг дэвсгэрт Монгол улсын хууль тогтоомж, стандарт, нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэнд мэргэжлийн хяналт тавих
  3. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах, сурч боловсрох, чанартай үйлчилгээг хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлэх

 

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:

Түүхэн товчоо:

1991 он: БНМАУ-ын Засгийн Газрын 284 дүгээр тогтоолын дагуу Засгийн газрын дэргэдэх Улсын хянан байцаах газрын тушаал, Дархан хотын АДХГЗ-ны даргын 112/205 тоот захирамжаар анх “Хянан байцаах алба” нэртэй байгуулагдаж С.Баттулга ахалж, Д.Юмжирдулам, С.Дагва нар ажиллаж байжээ.

1996 он:  Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх “Мэргэжлийн хяналтын алба” байгуулагдсан.

2000 он: Мэргэжлийн хяналтын алба, Санхүүгийн хяналт шалгалтын алба, Эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын алба, Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын албадууд тус тус үйл ажиллагаа явуулж байв.

2002 он: УИХ-ын 58 дугаар тогтоолоор Монгрол Улсын Ерөнхий сайдын дэргэд Улсын Мэргэжлийн Хяналтын Газар байгуулагдсаны дагуу 2003 оны 01 дүгээр сард Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар байгуулагдсан түүхтэй.

 

Ажиллаж байсан болон ажиллаж байгаа удирдлагууд:

1991-1992 он              С.Баттулга

1992-1993 он              Д.Бямбадоо

1993-1997 он              Д.Хаянхярваа

1997 он                                   В.Даваажав

1997-2000 он              Д.Энхтуяа

2000-2005 он              Д.Банзрагч

2005-2014 он              Т.Буянбат

2014-2015 он              Б.Бат-Эрдэнэ

2015 оноос                             Д.Бат-Эрдэнэ

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

            Мэргэжлийн хяналтын газрын захиргаа аж ахуйн тасаг нь хүний нөөцийн удирдлага, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, байгууллагын стратеги төлөвлөлт, үр дүнд суурилсан хяналт үнэлгээ хийх,  мэдээлэл харилцаа, сургалт сурталчилгаа, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, дотоод ажил, санхүү аж ахуй, архив, албан хэргийн хөтлөлт зэрэг  байгууллагын дотоод ажил,  улсын байцаагч нарын хяналт шалгалтын бэлэн  байдлыг хангуулах   чиг үүрэгтэй  ажиллаж байна.

ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, ХҮНСНИЙ ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Хүн амын амьдарч буй орчны эрсдлийг хянах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, хүн малын гоц халдварт өвчин, хордлогоос сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, эмнэлэг урьдчилан сэргийлэх, боловсрол соёл шинжлэх ухааны байгууллагуудын  болон мал эмнэлэг, газар тариалан, ургамал хамгаалал хорио цээр хөдөө аж ахуйн чиглэлийн үйл ажиллагаанд  Монгол Улсын холбогдох хууль, дүрэм журам, стандартыг хангуулах, аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад дотоодын хяналтын системийг бий болгох, эрсдлийг тогтоох, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх замаар төрийн захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх  чиг үүргийг гүйцэтгэж байна.

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЭЦ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Хот байгуулалт, барилга, инженерийн байгууламж, өргөх механизм, эрчим хүч, авто зам, тээвэр, мэдээлэл холбоо, хэмжил зүй, байгаль орчин, геологи уул уурхайн чиглэлээр хяналт шалгалт явуулан аймгийн хэмжээнд өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгож, угсралтын ажлын явцад байнгын хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн, ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн байгалийн нөөц баялгийн ашиглалт хамгаалалт, химийн хорт болон аюултай бодисын хадгалалт хамгаалалт, газрын харилцаа, геодези зураг зүй, дэд бүтцийн салбарын холбогдох хууль тогтоомж, норм, дүрэм журмыг сахиулах, сурталчлан таниулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

 

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хүний олон улсын хөл хориот өвчин, мал амьтны олон улсын “А” жагсаалтын болон халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал улсын хилээр нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх, бараа бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулахад чиглэгдсэн мэргэжлийн хяналтыг хилийн боомт, гүний гаалийн хяналтын талбайд тавьж, нийгмийн эрүүл мэнд, үндэсний аюулгүй байдлыг хангуулахад оршино. Хил, гүний мэргэжлийн хяналт нь эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, стандарт чанар, ургамал хамгаалал, хорио цээр, мал эмнэлгийн чиглэлээр экспорт, импортын бодис, бараа бүтээгдэхүүнд гүний хяналтын 2 терминаль дээр хяналт тавин ажиллаж байна.

 

 

ЛАБОРАТОРИ

Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллага болон экспорт, импортын бараа бүтээгдэхүүн, гадаад орчноос хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх хими, физик, биологийн хүчин зүйлсийг бүх төрлийн хүнс, гоо сайхан, ахуйн химийн болон ариун цэврийн бүтээгдэхүүн, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, ургамал, ургамлын үр, түүхий эдэд тодорхойлж, эрүүл ахуй, чанар аюулгүй байдлын үзүүлэлтээр хяналтын болон баталгаажуулалтын шинжилгээг эрүүл ахуйн нян судлал, хими-хор судлал, таримал ургамлын үр, хорио цээрийн шинжилгээний чиглэлээр сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартыг хангуулахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ