Сул гарсан орон тооны талаарх мэдээлэл

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Албан

тушаалын нэр

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

Уг албан тушаалд түр орлон гүйцэтгэгч томилсон  эсэх, тушаалын огноо

Гомдол маргаан гарсан эсэх

Тайлбар

1

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч

Уг орон тоон дээр ажиллаж байсан ЭЧХ-ын улсын байцаагч нь төрийн өөр байгууллагад шилжин ажиллах болсон тул 2016 оны 12 дугаар сард үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдсөн.

Үгүй

Үгүй

Уг орон тоог 4 дэх удаагаа зарлуулсан.  

Ажлын байрын тодорхойлолтод тавигдах туршлагын шаардлага хангасан иргэн нөөцөд байхгүй, эсхүл төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтандаа тэнцээгүй шалтгаанаар орон тоо нөхөгдөхгүй байна.

2

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

Уг орон тоон дээр ажиллаж байсан ЭАХХХ-ын улсын ахлах байцаагч нь 2017 оны 08 дугаар сард тэтгэвэрт гарсан.

Үгүй

Үгүй

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 29 дүгээр тогтоолд заасны дагуу тэтгэвэрт гарсан хүний орон тоонд хүн авч ажиллуулах боломжгүй байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ