Танилцуулга Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенци, хууль, тогтоомж, стандартыг хэрэгжүүлэх, олон улсын хүний хөл хориот өвчин, мал амьтны “А” жагсаалтын гоц халдварт болон халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал улсын хилэ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ