Сул гарсан орон тооны талаарх мэдээлэл

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАРТ

СУЛ ГАРСАН ОРОН ТОО, АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАРЛАЛ

 

2020.01.23

 №

Сул орон тоо

Нэгжийн нэр

Тоо

Тавигдах шаардлага

1

Эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс

1

Эрүүл ахуй, халдвар судлаач их эмч, нийгмийн эрүүл мэнд судлалч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх

2

Ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс

1

Ургамал хамгаалагч, ургамал хамгаалал, хорио цээрийн шинжээч, агрономич мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх

3

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс

1

Хими, экологи, хүрээлэн буй орчин судлал мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх

4

Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

1

Хүний их эмч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх

5

Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

1

Эм зүйч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх

6

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Эрүүл ахуйч их эмч, эрүүл ахуйч эпидемиологич, нийгмийн эрүүл мэнд судлалч, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх

7

Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

2

Геологич инженер, уул уурхайн ашиглалтын технологи, ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи, уул уурхайн маркшейдер мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх

8

Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Цахилгаан холбооны инженер, утасгүй холбооны инженер, сүлжээний технологи, системийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх

9

Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Авто инженер, механик инженер, зүтгүүрийн аж ахуй мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх

10

Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Инженер /сэргээгдэх эрчим хүч, дулаан, цахилгаан, газрын тос/, хэмжил зүйч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

11

Хөдөлмөрийн хяналтын уурхайн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Инженер, эрх зүйч мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

12

Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Механик инженер, гидромеханик мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

13

Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Усан хангамж, ариутгах татуургын инженер, барилгын инженер, хүрээлэн буй орчны инженер мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

14

Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

1

Газрын тосны инженер мэргэжилтэй, туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн байх.

НИЙТ

15

 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ