ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Хүн амын амьдарч буй орчны эрсдлийг хянах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, хүн малын гоц халдварт өвчин, хордлогоос сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, эмнэлэг урьдчилан сэргийлэх, боловсрол соёл шинжлэх ухааны байгууллагуудын  болон мал эмнэлэг, газар тариалан, ургамал хамгаалал хорио цээр хөдөө аж ахуйн чиглэлийн үйл ажиллагаанд  Монгол Улсын холбогдох хууль, дүрэм журам, стандартыг хангуулах, аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагад дотоодын хяналтын системийг бий болгох, эрсдлийг тогтоох, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх замаар төрийн захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх  чиг үүргийг гүйцэтгэж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ